Tagged: برنامه های پاکبانان طبیعت تاکستان

تقویم آینده

جهت سهولت در اجرای برنامه و تصمیم گیریهای دوستان و علاقه مندان محیط زیست تاکستان بعداز ثبت NGO تقویمی تهیه می شود تا همه دوستان بتوانند در برنامهای اجرایی تشکل شرکت کنند. با سپاس