امکانات برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان قزوین مهیا است

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید