تصویب ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عملیاتی سال آینده کشور/زمینه های ایجاد اشتغال در برنامه ششم هموار شده است

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید