خاله فر

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان رشته مهیج سنگ نوردی داخل سالن دعوت می شود برای مشاهده تمرین و ثبت نام از این رشته ورزشی به سالن میهن تاکستان در ساعات ذیل مراجعه نمایند.

1شنبه ها:
ساعت تمرین 18:00  تا 20:00
3شنبه ها:
ساعت تمرین 16:30  تا 19:30
5شنبه ها:
ساعت تمرین 16:00  تا 18:00
لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .