کارگران سنگ پاسارگاد تا ۱۱ماه طلبکارند/ بیکاری ۵۰ کارگر

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید