طاهرخانی در تذکری بیان کرد لزوم انجام اقدام عملی از سوی دولت برای رفع فقر و بیکاری

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید