خاله فر

مفاهیم پایه

با درود در این قسمت سعی بر این می باشد که مفاهیم پایه در علوم مهندسی به حضورتان ارائه گردد، با توجه به گستردگی موضوع صبر پیشه نمایید حتما اطلاعاتی ارائه می گردد که بسیار کاربردی باشد. با تشکر